NEFTİN QUŞLARA TƏSİRİ HAQQINDA ƏDƏBİYYAT

NEFTİN QUŞLARA TƏSİRİ HAQQINDA ƏDƏBİYYAT

Kitablar və məcmualar:

 1. Elçin Sultanov, Aleksandr Qavaşelişvili, Tahir Kərimov, Zura Cavaxi, Niqar Ağayeva. Bakı - Supsa neft kəməri boyu yerləşən yüksək biomüxtəliflik və həssaslığa malik ekosistemlərin ictimaiyyət gücü ilə keçirilən ekoloji monitorinqi. Bakı - Tbilisi, 1999, 124 s. (azərb., gürcü, ingilis və rus dilində).
 2. Böyük Bakı və Sumqyıtın sahillərinin ekoloji monitorinqi (redaksiya heyyəti: coğrafiya elmləri doktoru S.S. Vəliyev, kənd-təsərrüfatı e. namizədi T.Ə. Kərimov, bilogiya e.n. E.H. Sultanov, A.F. Eyvazov). Seminarın materialları. Bakı, 23.07, 1999, 168 s. (azərbayjan və rus dilində, xülasələr ingilis dilində).
 3. Elçin Sultanov, Tahir Kərimov, Saleh Əliyev, Sevinc Hümbətova, Nigar Ağayeva. Azərbaycanın Potensial Ramsar (beynalxalq əhəmiyyətli su-bataqlıq) sahələri ( baş redaktor, biol. elmləri namizədi E.H. Sultanov). Bakı, 2000, Wetlands International - AEME, 136 c. (azərbaycan və rus dilində).

Məqalələr:

 1. Верещагин Н.К. Гибель птиц от нефти в Азербайджане. Зоологический журнал, т. ХХУ, вып.1.,1945, с. 69-81.
 2. Султанов Э.Г. Антропогенные причины гибели птиц во время пролета вдоль западного побережья Каспийского моря. Тез. докл. 1 Международ. Конф. по проблемам каспийского моря, Баку, Элм, 1991, с. 75-76.
 3. Эльчин Султанов, Севиндж Гумбатова, Тахир Керимов, Нигяр Агаева. Случай массовой гибели птиц от нефти на острове Гиль в марте 1998 г. Краеведение и защита окружающей среды в Азербайджане, Баку, 1998, с. 63-65.
 4. Султанов Э.Г., Керимов Т.А. Загрязнение среды нефтью, как фактор влияющий на поведение и жизнедеятельность водных птиц.Həyat fəaliyyətinin mühafizəsi" elmi konfransın materialları, Sumqayıt, 1998, s. 159-160.
 5. E. Sultanov, T.Kerimov. Modern conditions of nesting fauna of waterbirds at the islands of Baku and Absheron archipelago. Abstracts of Workshop: Ecological problems of Caspian sea and ecological education in Caspian countries, Baku, 1998, p. 51.
 6. Эльчин Султанов, Тахир Керимов. Гнездование водных птиц в Азербайджанском секторе Каспийского моря. В кн.: Краеведение и защита окружающей среды в Азербайджане (материалы конф.), Баку, 1998, с. 61-63.
 7. Эльчин Султанов. Проблема экологического мониторинга в районах добычи и транспортировки нефти. В сб.: Экологический мониторинг побережья Большого Баку и Сумгаита. Баку, 1999, с. 8-16. В сб.: Каспийская Программа ИСАР: 1999 год. М., ИСАР, 2000 г., с. 61-67.
 8. Эльчин Султанов, Тахир Керимов, Севиндж Гумбатова, Нигяр Агаева. Основные результаты экологического мониторинга побережья Большого Баку и Сумгаита силами общественности. В сб.: Экологический мониторинг побережья Большого Баку и Сумгаита. Баку, 1999, с. 5-7.
 9. Султанов Э.Г. О влиянии нефтяного загрязнения на поведение птиц. Материалы второго съезда физиологов Азербайджана. Баку, 1999, с. 164-165.
 10. Туаев Д.Г., Васильев ИВ. И. Массовая гибель водоплавающих птиц от нефтяного загрязнения морского побережья и высокого солевого состава некоторых внутренних водоемов Апшерона. Материалы 2 Всес. конф. по вопросам загрязнения морских и пресных водоемов, 1970.
 11. Sultanov Elchin. Mass mortality of birds from oil near the Caspian Sea coast of Azerbaijan in March 1998. - Abstract booklet of 2-nd International Conference on Wetlands and Development, Dakar, Senegal, 1998, p. 85.
 12. Муса Мусаев, Эльчин Султанов. Орнитологические ресурсы Азербайджанского сектора каспийского моря. Волга. Официальная публикация ММВНГ-99 (MIOGE'99). Лето. Musa Musayev, Elchin Sultanov. Ornithological resources of the Azerbaijan sector of the Caspian Sea. Volga. Official publication of MIOGE'99. The 5th International Oil and Gas Exhibition. 1999. Summer.
 13. Elcin Sultanov. Dogu petrol kemerinin kecdiyi bolgelerde su kuslarыnыn yayыlmas?. X Ulusal su urunleri sempoziumu, Adana,1999,s. 141.
 14. Султанов Э.Г. Птицы. В кн.: Методы мониторинга в Каспийском Море, Баку, Gapp-Poligraph, 2000, с. 48-49 Sultanov E.H. Birds. In book: Methods of Monitoring in Caspian sea, Gapp-Poligraph, Baku, 2000, p. 48-49.
 15. Elchin Sultanov. Oil Platforms. A Birds Eye View. Azerbaijan International, Summer 2001 (No. 2, 2001), p.32-34.